Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS LGD-200

LGD_121AnaCONT1_optimized_29.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-221-2
Mã số : GV1-05394
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,520,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_28.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-224-2
Mã số : GV1-05395
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,520,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_27.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-222-2
Mã số : GV1-05396
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,605,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_26.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-225-2
Mã số : GV1-05397
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,605,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_25.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-211-2
Mã số : GV1-05398
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,066,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_24.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-214-2
Mã số : GV1-05399
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,066,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_23.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-212-2
Mã số : GV1-05400
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,151,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_22.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-215-2
Mã số : GV1-05401
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,151,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_21.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-221-R
Mã số : GV1-05402
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,523,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_20.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-224-R
Mã số : GV1-05403
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,523,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_19.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-222-R
Mã số : GV1-05404
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,608,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_18.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-225-R
Mã số : GV1-05405
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,608,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_17.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-211-R
Mã số : GV1-05406
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,069,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_16.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-214-R
Mã số : GV1-05407
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,069,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_15.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-212-R
Mã số : GV1-05408
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,154,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_14.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-215-R
Mã số : GV1-05409
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,154,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_13.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-221-4
Mã số : GV1-05410
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,237,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_12.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-224-4
Mã số : GV1-05411
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,237,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_11.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-222-4
Mã số : GV1-05412
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,321,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_10.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-225-4
Mã số : GV1-05413
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,321,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_9.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-211-4
Mã số : GV1-05414
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,783,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_8.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-214-4
Mã số : GV1-05415
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,783,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_7.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-212-4
Mã số : GV1-05416
Brand : Nivelco
Đơn giá : 31,868,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_6.png

Oxygen transmitters LGD-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LGD-215-4
Mã số : GV1-05417
Brand : Nivelco
Đơn giá : 31,868,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ