Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Đồng hồ áp suất màng, dùng cho hóa chất kết nối bích, New-Flow, model DT118

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00026
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00025
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00024
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00023
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00022
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00021
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00020
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00019
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00018
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00017
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00016
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00015
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00014
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : BV1-00013
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
Mã số : BV1-00012
Brand : New-Flow
List Price : 5,500,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
Mã số : BV1-00011
Brand : New-Flow
List Price : 5,500,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
Mã số : BV1-00010
Brand : New-Flow
List Price : 5,500,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
Mã số : BV1-00009
Brand : New-Flow
List Price : 5,500,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
Mã số : BV1-00008
Brand : New-Flow
List Price : 5,500,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
Mã số : BV1-00007
Brand : New-Flow
List Price : 5,500,000 VNĐ

DT118.jpg

Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
Mã số : GV1-00006
Brand : New-Flow
List Price : 6,100,000 VNĐ0908 507 021