Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS LGD-100

LGD_121AnaCONT1_optimized_59.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-121-2
Mã số : GV1-05364
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,970,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_58.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-124-2
Mã số : GV1-05365
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,970,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_57.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-122-2
Mã số : GV1-05366
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,055,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_56.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-125-2
Mã số : GV1-05367
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,055,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_55.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-111-2
Mã số : GV1-05368
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,516,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_54.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-114-2
Mã số : GV1-05369
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,516,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_53.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-112-2
Mã số : GV1-05370
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,601,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_52.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-115-2
Mã số : GV1-05371
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,601,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_51.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-121-R
Mã số : GV1-05372
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,973,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_50.png

Oxygen transmitters LEGD-100, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-124-R
Mã số : GV1-05373
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,973,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_49.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-122-R
Mã số : GV1-05374
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,058,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_48.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-125-R
Mã số : GV1-05375
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,058,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_47.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-111-R
Mã số : GV1-05376
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,519,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_46.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-114-R
Mã số : GV1-05377
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,519,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_45.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-112-R
Mã số : GV1-05378
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,604,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_44.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-115-R
Mã số : GV1-05379
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,604,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_43.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-121-4
Mã số : GV1-05380
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,687,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_42.png

Oxygen transmitters LEGD-100, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-124-4
Mã số : GV1-05381
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,687,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_41.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-122-4
Mã số : GV1-05382
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,771,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_40.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-125-4
Mã số : GV1-05383
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,771,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_39.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-111-4
Mã số : GV1-05384
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,233,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_38.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PP, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-114-4
Mã số : GV1-05385
Brand : Nivelco
Đơn giá : 30,233,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_37.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"BSP, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-112-4
Mã số : GV1-05386
Brand : Nivelco
Đơn giá : 31,318,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_36.png

Oxygen transmitters LGD-100, 1 1/2"NPT, material PVDF, include SAP-300, Housing: Plastic, PBT, glass fibre reinforced

Model : LGD-115-4
Mã số : GV1-05387
Brand : Nivelco
Đơn giá : 31,318,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ