Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS » NIVELCO -OXYGEN TRANSMITTERS LED-200

LGD_121AnaCONT1_optimized_89.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-221-2
Mã số : GV1-05334
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,372,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_88.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LED-224-2
Mã số : GV1-05335
Brand : Nivelco
Đơn giá : 23,372,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_87.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-222-2
Mã số : GV1-05336
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,456,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_86.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-225-2
Mã số : GV1-05337
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,456,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_85.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LED-211-2
Mã số : GV1-05338
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,903,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_84.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-214-2
Mã số : GV1-05339
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,903,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_83.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-212-2
Mã số : GV1-05340
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,003,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_82.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-215-2
Mã số : GV1-05341
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,003,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_81.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-221-R
Mã số : GV1-05342
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,374,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_80.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LED-224-R
Mã số : GV1-05343
Brand : Nivelco
Đơn giá : 24,374,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_79.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-222-R
Mã số : GV1-05344
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,459,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_78.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-225-R
Mã số : GV1-05345
Brand : Nivelco
Đơn giá : 25,459,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_77.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LED-211-R
Mã số : GV1-05346
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,921,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_76.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-214-R
Mã số : GV1-05347
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,921,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_75.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-212-R
Mã số : GV1-05348
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,006,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_74.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-215-R
Mã số : GV1-05349
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,006,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_73.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-221-4
Mã số : GV1-05350
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,088,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_72.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LED-224-4
Mã số : GV1-05351
Brand : Nivelco
Đơn giá : 26,088,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_71.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-222-4
Mã số : GV1-05352
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,173,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_70.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-225-4
Mã số : GV1-05353
Brand : Nivelco
Đơn giá : 27,173,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_69.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PP, not include SAP-300, Housing:Aluminium ( paint coated)

Model : LED-211-4
Mã số : GV1-05354
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,635,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_68.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PP, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-214-4
Mã số : GV1-05355
Brand : Nivelco
Đơn giá : 28,635,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_67.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"BSP, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-212-4
Mã số : GV1-05356
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,719,000 VNĐ

LGD_121AnaCONT1_optimized_66.png

Oxygen transmitters LED-200, 1 1/2"NPT, material PVDF, not include SAP-300, Housing: Aluminium ( paint coated)

Model : LED-215-4
Mã số : GV1-05357
Brand : Nivelco
Đơn giá : 29,719,000 VNĐ
LCD_1.jpg

Small capacity flowmeters - OM004/OM006/OM008 Series

Model : OM004/OM006/OM008 Series
Mã số : GV1-07357
Brand : Flomec
Đơn giá : Call

FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ


dong_yang.jpg

Lưu lượng kế điện từ Dong-Yang, DY-DCM50F, DN50, 3 ~ 60 m3/h

Model : DY-DDM50F
Mã số : GV1-07359
Brand : Dong-Yang
Đơn giá : 26,300,000 VNĐ

man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ