Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » PRESSURE - NEW-FLOW » PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 400 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-015
Mã số : GV1-07246
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 250 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-014
Mã số : GV1-07245
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 160 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-013
Mã số : GV1-07244
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 100 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-012
Mã số : GV1-07243
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 60 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-011
Mã số : GV1-07242
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 40 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-010
Mã số : GV1-07241
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 25 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-009
Mã số : GV1-07240
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 20 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-008
Mã số : GV1-07239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 16 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-007
Mã số : GV1-07238
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 10 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-006
Mã số : GV1-07237
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 6 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-005
Mã số : GV1-07236
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 4 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-004
Mã số : GV1-07235
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 2.5 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-003
Mã số : GV1-07234
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 1.6 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-002
Mã số : GV1-07233
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 2, 0 ~ 1 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-2-001
Mã số : GV1-07232
Brand : New-Flow
Đơn giá : 23,585,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 400 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-015
Mã số : GV1-07231
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 250 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-014
Mã số : GV1-07230
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 160 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-013
Mã số : GV1-07229
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 100 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-012
Mã số : GV1-07228
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 60 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-011
Mã số : GV1-07227
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 40 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-010
Mã số : GV1-07226
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 25 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-009
Mã số : GV1-07225
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 20 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-008
Mã số : GV1-07224
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ

PIS5000X_optimized.jpg

PRESSURE GAUGE WITH MICRO SWITCH - PIS5000X, 150mm (6"), ½” NPT(M), Bottom, SPDT x 1, 0 ~ 16 Bar

Model : PIS5000X-2-A-S-1-007
Mã số : GV1-07223
Brand : New-Flow
Đơn giá : 21,020,000 VNĐ




FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ