Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » LEVEL - NEW-FLOW » MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH Ex - ELS100/200/300/400

Untitled_optimized.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS301, 1-1/2" JIS10K, 3xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS301-A-F-2-3-8-3-A-B-2000mm
Mã số : GV1-05843
Brand : New-Flow
Đơn giá : 13,265,000 VNĐ

Untitled_optimized.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS301, 1-1/2" JIS10K, 3xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS301-A-F-2-3-8-3-A-B-1500mm
Mã số : GV1-05842
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,765,000 VNĐ

Antitled_optimized_61.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 500mm, Head Type: S2

Model : ELS101-A-F-2-3-2-3-A-B-500mm
Mã số : GV1-05775
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,400,000 VNĐ

Antitled_optimized_60.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1000mm, Head Type: S2

Model : ELS101-A-F-2-3-2-3-A-B-1000mm
Mã số : GV1-05776
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,900,000 VNĐ

Antitled_optimized_59.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS101-A-F-2-3-2-3-A-B-1500mm
Mã số : GV1-05777
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,340,000 VNĐ

Antitled_optimized_58.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS101-A-F-2-3-2-3-A-B-2000mm
Mã số : GV1-05778
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,840,000 VNĐ

Antitled_optimized_57.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 500mm, Head Type: XDS

Model : ELS101-A-F-2-3-2-1-A-B-500mm
Mã số : GV1-05779
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,825,000 VNĐ

Antitled_optimized_56.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1000mm, Head Type: XDS

Model : ELS101-A-F-2-3-2-1-A-B-1000mm
Mã số : GV1-05780
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,325,000 VNĐ

Antitled_optimized_55.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1500mm, Head Type: XDS

Model : ELS101-A-F-2-3-2-1-A-B-1500mm
Mã số : GV1-05781
Brand : New-Flow
Đơn giá : 117,650,000 VNĐ

Antitled_optimized_54.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS101, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 2000mm, Head Type: XDS

Model : ELS101-A-F-2-3-2-1-A-B-2000mm
Mã số : GV1-05782
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,265,000 VNĐ

Antitled_optimized_53.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 500mm, Head Type: S2

Model : ELS102-A-F-2-3-2-3-B-B-500mm
Mã số : GV1-05783
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,400,000 VNĐ

Antitled_optimized_52.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1000mm, Head Type: S2

Model : ELS102-A-F-2-3-2-3-B-B-1000mm
Mã số : GV1-05784
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,900,000 VNĐ

Antitled_optimized_51.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS102-A-F-2-3-2-3-B-B-1500mm
Mã số : GV1-05785
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,340,000 VNĐ

Antitled_optimized_49.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS102-A-F-2-3-2-3-B-B-2000mm
Mã số : GV1-05786
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,840,000 VNĐ

Antitled_optimized_50.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 500mm, Head Type: XDS

Model : ELS102-A-F-2-3-2-1-B-B-500mm
Mã số : GV1-05787
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,825,000 VNĐ

Antitled_optimized_48.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1000mm, Head Type: XDS

Model : ELS102-A-F-2-3-2-1-B-B-1000mm
Mã số : GV1-05788
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,325,000 VNĐ

Antitled_optimized_47.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 1500mm, Head Type: XDS

Model : ELS102-A-F-2-3-2-1-B-B-1500mm
Mã số : GV1-05789
Brand : New-Flow
Đơn giá : 117,650,000 VNĐ

Antitled_optimized_46.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS102, 1-1/2" JIS10K, 1xSPDT, 2000mm, Head Type: XDS

Model : ELS102-A-F-2-3-2-1-B-B-2000mm
Mã số : GV1-05790
Brand : New-Flow
Đơn giá : 12,265,000 VNĐ

Antitled_optimized_45.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS103, 2" JIS10K, 1xSPDT, 500mm, Head Type: S2

Model : ELS103-B-F-2-3-2-3-C-B-500mm
Mã số : GV1-05791
Brand : New-Flow
Đơn giá : 6,950,000 VNĐ

Antitled_optimized_44.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS103, 2" JIS10K, 1xSPDT, 1000mm, Head Type: S2

Model : ELS103-B-F-2-3-2-3-C-B-1000mm
Mã số : GV1-05792
Brand : New-Flow
Đơn giá : 7,450,000 VNĐ

Antitled_optimized_43.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS103, 2" JIS10K, 1xSPDT, 1500mm, Head Type: S2

Model : ELS103-B-F-2-3-2-3-C-B-1500mm
Mã số : GV1-05793
Brand : New-Flow
Đơn giá : 10,900,000 VNĐ

Antitled_optimized_42.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS103, 2" JIS10K, 1xSPDT, 2000mm, Head Type: S2

Model : ELS103-B-F-2-3-2-3-C-B-2000mm
Mã số : GV1-05794
Brand : New-Flow
Đơn giá : 11,400,000 VNĐ

Antitled_optimized_41.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS103, 2" JIS10K, 1xSPDT, 500mm, Head Type: XDS

Model : ELS103-B-F-2-3-2-1-C-B-500mm
Mã số : GV1-05795
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,375,000 VNĐ

Antitled_optimized_40.png

MAGNETIC FLOAT LEVEL SWITCH - ELS103, 2" JIS10K, 1xSPDT, 1000mm, Head Type: XDS

Model : ELS103-B-F-2-3-2-1-C-B-1000mm
Mã số : GV1-05796
Brand : New-Flow
Đơn giá : 8,875,000 VNĐ
FS30R_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS30R

Model : FS30R
Mã số : GV1-01143
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,300,000 VNĐ

FS20_DIN_1.jpg

Công Tắc Lưu Lượng FS20

Model : FS20
Mã số : GV1-01142
Brand : New-Flow
Đơn giá : Call


man_hinh_3.jpg

Màn hình hiển thị

Model : UNICONT PMG-400
Mã số : GV1-04242
Brand : Nivelco
Đơn giá : 3,500,000 VNĐ

cam_bien_ap_suat.jpg

Cảm biến áp suất

Model : PT3100
Mã số : GV1-04239
Brand : New-Flow
Đơn giá : 1,800,000 VNĐ